welcome: please sign in

Quant a l'AMPA

Què és l'AMPA?

L'AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) de l'Institut les Corts és una entitat sense ànim de lucre que col·labora en la millora de la qualitat docent i de lleure dels seus alumnes.

L’associació vol aconseguir una total integració dels alumnes i les seves famílies a la vida del Centre. L’AMPA de l’Institut Les Corts col·labora en la formació integral dels alumnes i valora tant els aspectes acadèmics com els culturals i esportius, el treball en equip, les activitats lúdiques i les situacions personals/familiars. Ens definim pel dret a l’ensenyament públic i el volem de qualitat, però l’associació no tant sols té un sentit reivindicatiu sinó que pretén col·laborar en la presa de decisions i en tot allò que afecta directament o indirecta l’educació dels nostres fills i filles. També volem seguir la vida quotidiana del centre i donar suport econòmic a les diverses activitats programades.

L'AMPA de l'Institut les Corts és membre de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya.

Qui pot ser soci?

Qualsevol mare o pare d'alumnes de l'Institut les Corts. Els socis tenen dret a participar en les assemblees i en la Junta, i gaudeixen de tot un seguit d'avantatges.

Quins serveis oferim?

Quins avantatges tenen els socis?

Què més fem?

Com us fem arribar la informació?

Us fem arribar la informació de l'AMPA pels següents mitjans:

  1. El web de l'AMPA. És el mitjà que s'actualitza més sovint i el que conté la informació més completa.

  2. Les llistes de correu. Hi enviem el mínim de correus possible: les convocatòries de l'assemblea de l'AMPA, informacions urgents i peticions de l'Institut.

  3. Fulls informatius i d'inscripció a activitats que l'Institut reparteix als vostres fills normalment junt amb la resta de la informació per la matrícula.

Com ens organitzem?

Mitjançant l'assemblea i la junta, d'acord amb els estatuts.

L'assemblea normalment es reuneix un cop l'any, en formen part tots els socis i, a més de debatre els temes que calgui, ha d'aprovar el balanç econòmic i el pressupost, i ha d'escollir els càrrecs electes de la Junta.

La junta està formada pel president, el secretari i el tresorer, que són els càrrecs electes, i per vocals. La junta es reuneix periòdicament per gestionar els serveis que ofereix l'AMPA.

Les vocalies que actualment estan en funcionament són: teatre, menjador, activitats esportives, qualitat docent, llibres i informàtica.