Política de privacitat – Termes i Condicions

Dades del responsable

  • Identitat del Responsable: Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’IES Les Corts de Barcelona
  • Nombre comercial: AMPA IES Les Corts
  • NIF/CIF: G-60108685
  • Dirección: Trav. les Corts, 131 08028 Barcelona
  • Correu electrònic: info@ampa-ieslescorts.net

Protecció de Dades

L’AMPA IES Les Corts ha adequat la seva web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del COnsell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, del 11 de juliol del Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Pel tractament de les dades dels usuaris, implementem tots els mitjans tècnics i organitzatius de seguretat establerts a la legislació vigent.

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per un o variïs fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació als fins pels que ho requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari pels fins de tractament, en funció a la finalitat o fins que es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garantirà una seguretat adequada de les dades personals i es garantirà confidencialitat. Ha de saber que prendrem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o us indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com obtenim les dades dels nostres usuaris?

Les dades personals que tractem a l’AMPA IES Les Corts procedeixen de:

 • Formularis electrònics per l’inscripció de socis o la participació a les nostres activitats o serveis.
 • Formularis impresos per la domiciliació de les quotes dels associats o a serveis oferits.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Qualsevol persona té el dret a confirmar si a l’AMPA IES Les Corts estem tractant dades personals que l’afecten o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AMPA IES Les Corts deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, te dret a rebre les dades personals que l’incumbeixen, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament quan:

 • El tractament està basat en el consentiment.
 • Les dades han estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectua per mitjans manuals i automatitzats.
 • Al exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquesta cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneix infringeix el Reglament.

L’usuari pot exercitar els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) amb lo previst en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant l’enviament per correu electrònic d’una sol·licitud a info@ampa-ieslescorts.net.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan l’usuari faciliti les seves dades a través dels canals disponibles en aquesta web, són recopilats i emmagatzemats per l’AMPA IES Les Corts per les següents finalitats:

 

 • Formulari d’alta de nous socis: A través d’aques formulari electrònic es soliciten les dades dels alumnes matriculats al centre i d’almenys un del seus tutors legals. És necessari especificar un telèfon de contacte que només es farà servir en cas d’urgència i una direcció de correu electrònic que serà la via principal de comunicació amb el soci, i les dades de la targeta de crèdit/dèbit per poder realitzar el cobrament de la quota anual obligatòria per pertànyer a l’associació. A més, de forma opcional, es sol·licita les dades de contacte d’un segon tutor.
 • Ordre de domiciliació SEPA: Aquest document és necessari  per l’AMPA IES Les Corts en el cas que la quota anual es pagui mitjançant una domiciliació. Facilitada a través del formulari d’alta.
 • Formularis d’inscripció a les activitats i serveis de l’AMPA: Durant el transcurs del curs escolar són múltiples les activitats organitzades per l’associació que requereixen d’un registre previ d’aquelles famílies interessades per una correcta organització de les mateixes. En aquests formularis la informació sol·licitada sol ser la mínima necessària per identificar a les famílies interessades en les distintes activitats i la gestió de grups, llistes d’espera, etc.

A més de les anteriorment exposades, existeixen altres finalitats per les que tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’us i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta associació. També es recullen altres dades no identificadores que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordenador de l’usuari quan navega per aquesta web que es detallen a la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. L’AMPA IES Les Corts pot tenir pressència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porta a terme de les persones seguidores a les xarxes socials de la pàgina oficial de https://www.ampa-ieslescorts.net, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’us, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertànyen a la xarxa social corresponent i acceptades prèviament per l’usuari de l’AMPA IES Les Corts. Tractará les seves dades amb finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’AMPA IES Les Corts. Així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En ningún cas s’utilitzaran els perfils dels seguidors de xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb l’establert al reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, l’AMPA IES Les Corts serà responsbale del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web i subscriptors.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?

Los datos personales proporcionados se conservarán:

 • El tiempo necesario para los fines del tratamiento en función a la finalidad.
 • Hasta que no se solicite su supresión por el interesado, siempre que esta sea posible.

Cesión de Información Personal a Terceros

AMPA IES Les Corts no vende, cede, arrienda, ni transmite de modo alguno información o datos de carácter personal de sus usuarios a terceros.

Exactitud y veracidad de los datos

Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos remitas, exonerando a AMPA IES Les Corts , de cualquier responsabilidad al respecto.

Debes garantizar y responder, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y te comprometes a mantenerlos debidamente actualizados.

Secreto y seguridad de los datos

AMPA IES Les Corts se compromete en el uso y tratamiento de los datos personales incluidos de los usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad de los mismos, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado (Como los protocolos Https utilizados en esta página web), de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos.

AMPA IES Les Corts no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red de Internet y por tanto, la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros.

Aceptación y consentimiento

Como usuario declaras haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de AMPA IES Les Corts en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

Revocabilidad

El consentimiento prestado, tanto para el tratamiento como para la cesión de los datos de los interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo a AMPA IES Les Corts en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de los derechos ARCO. Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

Cambios en la política de privacidad

AMPA IES Les Corts se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el prestador anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Correos comerciales

Conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, AMPA IES Les Corts se compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial sin identificarlas debidamente.