Política de privacitat – Termes i Condicions

Dades del responsable

  • Identitat del Responsable: Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’IES Les Corts de Barcelona
  • Nombre comercial: AFA IES Les Corts
  • NIF/CIF: G-60108685
  • Dirección: Trav. les Corts, 131 08028 Barcelona
  • Correu electrònic: info@ampa-ieslescorts.net

Protecció de Dades

L’AFA IES Les Corts ha adequat la seva web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del COnsell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, del 11 de juliol del Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Pel tractament de les dades dels usuaris, implementem tots els mitjans tècnics i organitzatius de seguretat establerts a la legislació vigent.

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per un o variïs fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació als fins pels que ho requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari pels fins de tractament, en funció a la finalitat o fins que es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garantirà una seguretat adequada de les dades personals i es garantirà confidencialitat. Ha de saber que prendrem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o us indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com obtenim les dades dels nostres usuaris?

Les dades personals que tractem a l’AFA IES Les Corts procedeixen de:

 • Formularis electrònics per l’inscripció de socis o la participació a les nostres activitats o serveis.
 • Formularis impresos per la domiciliació de les quotes dels associats o a serveis oferits.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Qualsevol persona té el dret a confirmar si a l’AFA IES Les Corts estem tractant dades personals que l’afecten o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AFA IES Les Corts deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, te dret a rebre les dades personals que l’incumbeixen, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament quan:

 • El tractament està basat en el consentiment.
 • Les dades han estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectua per mitjans manuals i automatitzats.
 • Al exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquesta cas, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneix infringeix el Reglament.

L’usuari pot exercitar els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) amb lo previst en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant l’enviament per correu electrònic d’una sol·licitud a info@ampa-ieslescorts.net.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan l’usuari faciliti les seves dades a través dels canals disponibles en aquesta web, són recopilats i emmagatzemats per l’AFA IES Les Corts per les següents finalitats:

 • Formulari d’alta de nous socis: A través d’aques formulari electrònic es soliciten les dades dels alumnes matriculats al centre i d’almenys un del seus tutors legals. És necessari especificar un telèfon de contacte que només es farà servir en cas d’urgència i una direcció de correu electrònic que serà la via principal de comunicació amb el soci, i les dades de la targeta de crèdit/dèbit per poder realitzar el cobrament de la quota anual obligatòria per pertànyer a l’associació. A més, de forma opcional, es sol·licita les dades de contacte d’un segon tutor.
 • Ordre de domiciliació SEPA: Aquest document és necessari  per l’AFA IES Les Corts en el cas que la quota anual es pagui mitjançant una domiciliació. Facilitada a través del formulari d’alta.
 • Formularis d’inscripció a les activitats i serveis de l’AFA: Durant el transcurs del curs escolar són múltiples les activitats organitzades per l’associació que requereixen d’un registre previ d’aquelles famílies interessades per una correcta organització de les mateixes. En aquests formularis la informació sol·licitada sol ser la mínima necessària per identificar a les famílies interessades en les distintes activitats i la gestió de grups, llistes d’espera, etc.

A més de les anteriorment exposades, existeixen altres finalitats per les que tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’us i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta associació. També es recullen altres dades no identificadores que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordenador de l’usuari quan navega per aquesta web que es detallen a la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. L’AFA IES Les Corts pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porta a terme de les persones seguidores a les xarxes socials de la pàgina oficial de https://www.ampa-ieslescorts.net, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’us, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyen a la xarxa social corresponent i acceptades prèviament per l’usuari de l’AFA IES Les Corts. Tractarà les seves dades amb finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’AFA IES Les Corts. Així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En ningun cas s’utilitzaran els perfils dels seguidors de xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb l’establert al reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, l’AFA IES Les Corts serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web i subscriptors.

Durant quan de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • El temps necessari per als fins del tractament en funció de la finalitat.
 • Fins que no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat, sempre que aquesta sigui possible.

Cessió d’Informació Persona a Tercers

AFA IES Les Corts no ven, cedeix, arrenda, ni transmet de ninguna manera informació o dades de caràcter personal dels seus usuaris a tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens enviïs, exonerant a AFA IES Les Corts, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Has de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i et compromets a mantenir-les degudament actualitzades.

Secret i seguretat de les dades

AFA IES Les Corts es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord a la finalitat de les mateixes, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (com els protocols Https utilitzats a la pàgina web), de conformitat amb l’establert a la normativa vigent de protecció de dades.

AFA IES Les Corts no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Acceptació i consentiment

Com usuari declares haver sigut informat de les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’AFA IES Les Corts en la forma i per les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, es revocable en qualsevol moment comunicant-se amb l’AFA IES Les Corts en els termes establerts en aquesta Política per exercir dels drets ARCO. Aquesta revocació en ningun cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis a la política de privacitat

AFA IES Les Corts es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests suposats, el prestador anunciarà aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la posada en pràctica.

Correus comercials 

Conforme a lo disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, AFA IES Les Corts es compromet a no enviat comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.