Normativa de les Activitats Extraescolars

Pel bon funcionament de les activitats extraescolars oferides pel centre, a continuació es fa un detall d’aspectes a tenir en compte.

Règim disciplinari:

  • Cal mantenir en tot moment una actitud de respecte envers tots els/les monitors/es i companys
  • Cal mantener cura vers els objectes necessaris per fer l’activitat
  • No es pot sortir de l’Institut sense permís i abandonar l’activitat. Quan calgui sortir, la família ho comunicarà per escrit.
  • No es pot pujar a les aules ni anar pels passadissos.
  • L’incompliment d’aquestes normes comportarà l’expulsió temporal o definitiva de l’activitat.
  • 1r avís: mesura correctiva per part del monitor. Avís a les famílies amb un imprès que ha de retornar signat.
  • 2n avís: la direcció de l’Institut ho comunicarà a les famílies.
  • 3r avíso falta greu: informe. Avaluació de l’institut d’expulsió temporal.

Davant l’acumulació d’informes i expulsions temporals l’Institut podrà decretar la pèrdua del dret d’usuari de l’activitat extraescolar.