Ajuts de menjador escolar

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2019-2020

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3’10€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’20€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2018.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
  • Dos tipus de sol·licituds: Abreujada, per les renovacions i Ordinària per les noves presentacions

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2019-2020, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny 2019: entre els dies 20 i el 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.
  • Període de sol·licituds de setembre 2019: entre els dies 2 i el 20 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
  • Formulari de sol·licitud, PDF

Documents de suport

Normativa

RESOLUCIÓ Núm. 7871 – 09.05.2019 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció de 4 d’abril de 2019, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2019-2020.

RESOLUCIÓ Núm. 7900 – 19.06.2019 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 15 de maig de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2019-2020 (ref. BDNS 461803).

unsplash-logoBank Phrom