Normativa del Menjador

La present normativa conté els punts corresponents a: baixes, assistència, sortides i règims.

Baixes:

Quan un alumne/a fix es vulgui donar de baixa del servei de menjador, ho ha d’avisar un parell de dies abans de finalitzar el mes. Es considera fix l’alumne que es queda a dinar un dia o més dies fix cada setmana durant el curs.

Faltes d’assistència:

Si un/a alumne/a fix/a falta al menjador, és important que informeu sempre abans de les 9:30 del matí del dia de la baixa.

Heu de facilitar les següents dades:

 • Institut IES Les Corts
 • Nom i cognoms de l’alumne
 • Dia de baixa

En aquest cas es cobrarà només la part proporcional del monitor/auxiliar. En el cas que aquesta absència no estigui notificada i justificada, es cobrarà la totalitat del preu del menú.

Tota baixa de tres o més dies consecutius es descomptarà del rebut del mes següent, on només és cobrarà el import de la part proporcional del monitor/auxiliar.

En cas d’expulsió per falta de disciplina només es cobrarà els diners de la part corresponent del monitor/auxiliar.

Sortides:

En cas de sortida o excursió, es proporcionarà una bossa de pícnic amb un àpat complert a l’alumnat que ho sol·licití a preu de menú habitual (pels alumnes que aquest dia els hi toqui quedar-se ja va inclòs a la quota normal).

Règim disciplinari:

 • Cal mantenir en tot moment una actitud de respecte envers totes les persones del menjador i de la cuina; també envers els objectes.
 • No s’ha de jugar amb el menjar ni tampoc fer-lo malbé.
 • No es pot sortir de l’Institut sense permís. Quan calgui sortir del menjador, la família ho comunicarà per escrit.
 • No es pot pujar a les aules ni anar pels passadissos.
 • Està totalment prohibit contestar als encarregats, barallar-se, fer mal a les altres persones… o no complir les Normes Generals de Convivència del Centre.

L’incompliment d’aquestes normes comportarà l’expulsió temporal o definitiva del Servei de Menjador.

 1. 1r avís: mesura correctiva per part del monitor. Avís a les famílies amb un imprès que ha de retornar signat.
 2. 2n avís: la direcció de l’Institut ho comunicarà a les famílies.
 3. 3r avís o falta greu: informe. Avaluació de l’institut d’expulsió temporal.

Davant l’acumulació d’informes i expulsions temporals l’Institut podrà decretar la pèrdua del dret d’usuari de menjador.

En aquests casos, a l’alumne/a no se li cobrarà l’import del menjar però si el del monitor/auxiliar corresponent als dies de la sanció.

Règim alimentari:

Si un alumne/a ha de seguir una dieta especial, els seus pares o tutors ho sol·licitaran trucant a Roca González, S.L. (936 565 969) de menjador i especificant el tipus de dieta, si aquesta ha de ser de forma continuada és imprescindible la presentació d’un certificat mèdic.

Bank Phrom